Stadgar

STR:s stadgar är beslutade på riksmöte i Stockholm 2019-04-05. Ett andra konfirmerande beslut på digitalt riksmöte via Zoom 2020-06-16. 
(Tillämpning av dessa stadgar inkl. detaljerat regelverk framgår av Bilagor 1-12 där senaste justeringar beslutades på digitalt riksmöte via Zoom 2021-04-16.)

Stadgarna är att betrakta som övergripande och med ett allmängiltigt innehåll. Stadgarna kompletteras med tolv bilagor vilka dels innehåller tidigare fattade beslut, samt övriga tillägg, arbetssätt och förtydliganden. 

 STR-stadgar