Utbildningsledare

Trafikskolans utbildningsledare har ett totalt ansvar för den utbildning som trafikskolan bedriver. För att bli utbildningsledare krävs en högskolekurs.

Ansökan om godkännande som utbildningsledare skall ges in till Transportstyrelsen på en särskild fastställd blankett.

Till ansökan ska bifogas:
 • Handlingar som visar att sökanden har arbetat som godkänd trafiklärare i minst två år,
 • en bestyrkt kopia av betyg från godkänd utbildning till utbildningsledare avslutad senast tre år före ansökan,
 • ett intyg från polismyndighet som visar att sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som utbildningsledare (lämplighetsintyg som utbildningsledare). Intyget får vara högst tre månader gammalt.
Utbildningsledarens ansvar:
 • Följa utvecklingen inom författnings-, trafiksäkerhets- och undervisningsområdet,
 • upprätta en undervisningsplan,
 • följa undervisningen och se till att författningar som berör undervisningen följs,
 • handleda trafiklärarna i deras arbete,
 • ansvara för att läromedlen är anpassade till den utbildning som bedrivs,
 • anvisa lämpliga övningsområden för undervisningens olika avsnitt,
 • svara för att utbildningskort förs på föreskrivet sätt för varje elev,
 • stå till förfogande vid tillsyn över trafikskolan.
Utbildning till utbildningsledare vid trafikskola skall bestå av högskolekurs om minst 30 högskolepoäng, där följande ämnen skall ingå:
 • Psykologi/trafikpsykologi,
 • pedagogik,
 • arbets- och personalledning,
 • forskningsmetodik och utvecklingsarbete,
 • medie- och läromedelskunskap,
 • samhälls- och trafikutveckling,
 • författningskunskap,
 • myndighets- och mediekontakter.