Stöd, utveckling och kraft att påverka!

Vilka förmåner har jag som medlem?

Möjlighet att vara med och aktivt påverka branschens utveckling

Tillgång till viktig information via nyhetsbrev och STR:s medlemssidor

Tillgång till ett stort utbud av kurser och konferenser inom olika områden – allt till självkostnadspris

Delta på regionträffar och i STR-grupper för egen utveckling utbyta erfarenheter med andra utbildare

Tillgång till förmånliga avtal på bilar, bensin, fordon, försäkringar och annat (gäller för företagsmedlemmar)

 

blimedlem_glad_400x600px.jpg

Vilket medlemskap passar mig?

I slutet av maj 2018 övergick Sveriges Trafikskolors Riksförbund till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Den nya organisationen har öppnat upp för fler potentiella trafikutbildare som medlemmar samt olika medlemsnivåer. Du kan läsa mer om de olika medlemskapen nedan och ta del av förutsättningar för medlemskapet. Känn dig välkommen in i STR!

blimedlem_intresse_250x250px.png
Intressemedlem

Det här medlemskapet vänder sig till intresseorganisationer med koppling till branschen samt gymnasieskolor. 

blimedlem_medlem_250x250px.png
Företagsmedlem

Medlemskapet riktar sig till näringsidkare som bedriver tillståndspliktig förarutbildning och ställer upp på STR:s krav.

blimedlem_guldmedlem_250x250px.png
Guldmedlem

Företagsmedlemmar kan ansöka om att få tillhöra en högre krav- och kvalitetsnivå som bland annat ger ytterligare förmåner.

Företagsmedlemskap

Grundkrav

Medlemsansökan hanteras av STR:s medlemsnämnd och i ansökan intygar man om att följa organisationens beslutade krav. Kraven har inriktning på fyra områden; utbildningsföretaget, anställda/konsulter, eleven och miljöarbetet.

För att kunna ansöka om företagsmedlemskap måste företaget:

 • vara registrerat hos Bolagsverket och inneha både F-skatt och momsregistrering.
 • ha ett giltigt tillstånd av tillståndsgivande myndighet.
  utse en företagsrepresentant som blir talesperson för medlemsföretaget och som avger sin röst i STR:s digitala röstningsförfaranden. Personen behöver vara väl förtrogen med STR:s beslutade medlemskrav och hantera dessa inom verksamheten.
 • person med koppling till företaget ska genomfört STR:s medlemsutbildning 
 • ha en miljöpolicy/miljömål som minst uppgår till STR:s antagna
 • kontinuerligt genomföra kompetensutveckling för all personal.
 • ha kollektivavtal när företaget har anställda, vilket innebär anslutning till arbetsgivarorganisation alternativt hängavtal till löntagarorganisation. 
 • ha konsultavtal med eventuella konsulter.
 • genomföra alkotest före den praktiska körningen på samtliga körkortsbehörigheter och förarbevis. Testen genomförs med alkolås enligt EU-standarden EN 50436-2:2014 eller med alkomätare enligt EN 15964:2011, eller med sållningsinstrument/förscreeningsprodukter. För närvarande accepteras Dräger Alcotest 5000 eller Palmencos Lion AlcoBlow inom denna kategori. 
 • tillhandahålla kunden en individanpassad undervisning med för kunden lämpligt material på svenska och i den mån den finns översatt till engelska.
 • ge kund/elev, innan aktuellt provtillfälle hos Trafikverket, information om förarprovet är anmält via trafikskolekod eller privatkod.
 • tillämpa av STR beslutade krav på mc och mopedutbildning
  följa det informationskrav till elev/kund som finns beskrivet i bilaga 3 i stadgarna för STR, se nedan.
 • årligen besvara förbundsenkät och göra en företagsdeklaration.


Inom medlemskapet åtar du som representant även att se till att:

 • i normalfallet deltaga i den demokratiska processen och avge sin röst i STR:s digitala röstningsförfaranden.
 • följa av fullmäktige, förbundsstyrelsen, STR:s medlemsnämnd och reklamationsnämnd fattade beslut.
 • uppträda lojalt mot förbundet och dess medlemmar samt följa förbundets grundläggande värderingar.
 • inte göra yttranden eller framställningar i förbundets namn utan förbundsstyrelsens godkännande.
 • inte offentligen göra uttalanden som strider mot förbundets grundläggande värderingar i väsentliga frågor.
 • ansluta företagets alla utbildningsenheter till förbundet.


Informationskrav till elev/kund enligt STR:s stadgar, bilaga 3:

 • En dokumenterad plan över utbildningen ska erbjudas. 
 • En kostnadsberäkning av utbildningen ska erbjudas.
 • Elevens handledare ska ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner.
 • Utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer ska erbjudas.
 • Information om hur mörkerutbildning genomförs.
 • Tydlig information ska ges om:
  - Att alkotest sker före varje praktisk lektion
  - Hur och när lektioner/grupplektioner genomförs
  - Företagets personal och deras roller
  - Hur STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning tillämpas
  - Att möjlighet till prövning i STR:s reklamationsnämnd, vid en eventuell tvist finns
  - Att avisering om prisjustering ska ske minst 2 veckor i förväg
  - Vilka de ordinarie priserna är
  - Lektionernas längd
  - Exakt vilka produkter och tjänster som ingår
  - Vilka betalningssätt som finns.

Guldmedlemskap

Företagsmedlem guld omfattas förutom av STR:s grundläggande medlemskrav för företagsmedlem, även av följande ekonomi-/systemkrav, utbildningsmål och kvalitetskontroll.

Ekonomi-/systemkrav:

 • Företaget ska använda och på uppmaning kunna uppvisa ekonomiska nyckeltal i sin verksamhet. Bevis om soliditet, lägst A.
 • Företaget är ett aktiebolag för att synliggöra företagets resultat.
 • Ägare/företagsrepresentant ska ha genomgått STR Medlemsutbildning guld.
 • Företaget med anställd personal ska vara medlem i arbetsgivarorganisation.
 • Elev/kund ska kunna boka lektions-/kurstillfällen online.
 • Företaget ska använda digitalt utbildningskort innehållande lärares kommunikation och feedback med kund/elev vilket tillgängliggörs denne online. Detta gäller endast de utbildningar där tillgång till detta finns.
 • En tillgänglig e-handel krävs av de företag som säljer produkter och tjänster till privatpersoner.
 • En digital kassafunktion krävs för löpande utbildningstjänster för privatpersoner, där ekonomi/reskontra är synliggjort för elev/kund online.
 • Kostnadskalkyl ska lämnas till kunden. Denna kalkyl är inte att jämföra med en offert utan en beräkning av kostnaden utifrån individens förutsättningar för vald utbildning. Ny kalkyl ska göras när förutsättningar väsentligt förändras.

Utbildningsmål:

 • Företaget ska kunna erbjuda och genomföra en fullständig utbildning enligt kursplan inom den behörighet som man har tillstånd för.
 • Företaget har ett medelvärde på Nöjdkundindex mätning (NKI) över 70.
  Miljöpolicy/miljömål som minst uppgår till STR:s antagna.

Kvalitetskontroll:

 • För att leva upp till sitt medlemskap i en högre kvalitetsnivå kommer det att finnas krav på att fylla i en särskilt anpassad företagsdeklaration där företaget själv, med s.k. egenkontroll, får redovisa hur de tillämpar gällande miljö och kvalitetskrav.
 • Företag som i utbildningskort godkänt elev på alla tillgängliga moment enligt undervisningsplan ska på trafikskolans kod anmäla samtliga dessa elever till förarprov om inte synnerliga skäl föreligger.
 • Utöver företagsdeklaration kommer uppföljning att ske via revisioner, stickprovskontroller och mätningar.
 • Om företagsmedlem guld vid två kvalitetskontroller i följd inte uppnår fastställda kvalitetskrav, ändras medlemskapet, efter beslut i medlemsnämnden, automatiskt till grundnivå för företagsmedlem.
 • Företagsmedlem guld kan också själv begära att medlemskapet ändras till grundnivå för företagsmedlem.


Uppföljning

Under våren 2020 följdes STR:s medlemskrav upp bland förbundets medlemmar. Detta för att STR fortsatt ska vara en trovärdig och stark organisation. Den systematiska uppföljningen var resultatet av ett styrelsebeslut. Du kan läsa mer här.

 

Om medlemskapet upphör

Som medlem i STR omfattas du av beslutade medlemskrav. Besluten har skett i STR:s fullmäktige, vilka är organisationens högsta beslutande instans. Beslutet för medlemskapets upphörande regleras i STR:s stadgar bilaga 3.

Punkterna nedan är exempel på skäl till att ett företagsmedlemskap upphör:

 • Medlemskap för företagsmedlem som bedriver tillståndspliktig verksamhet upphör om företaget inte längre har gällande tillstånd för att bedriva sin näringsverksamhet.
 • Medlemskap upphör för företagsmedlem som, trots påminnelser, inte fullgör sitt betalningsansvar till förbund eller dess servicebolag.
 • Medlemskap upphör för företagsmedlem som, trots påminnelser, inte uppfyller medlemskraven avseende nedanstående punkter. Detta gäller om företaget:

-inte tecknat hängavtal med löntagarorganisation alternativt inte är medlem i arbetsgivarorganisation, dvs företaget saknar kollektivavtal för sin anställda. Läs mer om kollektivavtal >>

-inte besvarar förbundsenkät med företagsdeklaration gällande uppfyllande av medlemskrav.

-inte genomfört företagsutbildning, Företagsutbildning 1.

-saknar godkänd F-skatt och/eller ej är momsregistrerad hos Skatteverket.

-annonserar med annat företagsnamn än sitt/sina egna i sin marknadsföring.

 

Vad kan jag göra för att få vara kvar som medlem i STR?

Innan beslut om medlemskapets upphörande har bristerna presenterats för medlemmen via e-postutskick samt att medlemmen fått tid på sig för att åtgärda dessa. Om medlemmen bestämt sig för att rätta sig efter kravet som ärendet avser ska en dokumentation som styrker åtgärden skickas. Detta görs på följande sätt:

Börja med att skicka e-post till info@str.se . I mejlet ska medlemmen beskriva ärendet och vilka åtgärder medlemmen tänker vidta för att rätta till de aktuella bristerna. Dessutom ska medlemmen även informera om när dokumentationen av de genomförda åtgärderna ska lämnas.

 

Vad innebär det för företaget när medlemskapet upphör?

När datumet för eventuell överklagan passerat skickas det ut en bekräftelse på medlemskapets upphörande vilket innebär att:

 • Företaget inte längre har tillgång till medlemsrabatter.
 • Eventuella ramavtal inte längre får nyttjas.
 • Information och olika lärarstöd kopplat till medlemskapet upphör.
 • Företaget får inte längre använda medlemsdekaler, bilder och lärarmaterial som är kopplat till medlemskapet i sin marknadsföring, i undervisningen eller på webbplatsen.

 

Kan företaget vara kvar som kund för vidare köp i webbutik och användandet av licenser?

Om företaget fortsatt har utbildningstillstånd, är registrerat för F-skatt och moms kan kundrelationen kvarstå. Detta innebär att beställningar i STR:s webbutik, användandet av licenser till exempel aSTRa WEB, e-handel, YKB lärarmaterial och tjänsterna i Elevcentralen fortsätt kan användas, till ordinarie pris. Klicka dig in till STR:s webbutik för att läsa mer.