Författningar

Trafikregler har sitt ursprung i en författning. Författning är ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift.

Lagar

Lagar är regler som alla i ett land måste följa. En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar.

Förordningar

Regeringen kan besluta om kompletterande regler till lagar som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. En förordning kan till exempel innehålla tillämpningsregler för myndigheter avseende en viss lag.

Myndighetsföreskrifter

Föreskrifter är bindande regler, ofta mer detaljerade, som skapats genom ett beslut i en myndighet. Som exempel kan t ex Transportstyrelsen, på regeringens uppdrag, utfärda mer detaljerade regler än de som finns i lagen och förordningen.

EU-förordning

En EU-förordning är en direkt bindande anvisning som är direkt tillämplig i alla medlemsländer. EU-förordningen är en av de starkaste delarna i EG-rätten. Den svenska staten ska betrakta EU-förordningen som en vanlig lag och måste direkt införa den i sin helhet.

EU-direktiv

Ett EU-direktiv är en anvisning som binder en EU-medlemsstat att införa direktivets mål inom en viss tid, utan att ge detaljer på hur resultatet ska uppnås. EU-direktivet innebär endast en förpliktelse för den svenska staten att genom lagstiftning eller på annat sätt se till att direktivets mål uppnås. Exempelvis betecknas "tredje körkortsdirektivet" Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort".

EU-direktiv är ett sätt att hantera EU:s gemensamma lagstiftning. Eftersom EU inte är ett land, så ger EU istället direktiv till medlemsländerna att införa angiven lagstiftning. Om Sverige redan uppfyller de krav som ställts i ett direktiv, behöver inga åtgärder vidtas.

ECE-reglemente

UNECE, United Nations Economic Commission for Europe, är Förenta Nationernas ekonomiska kommission i Europa och består av drygt 50 länder i Europa och Nordamerika. UNECE jobbar bland annat med tekniska överenskommelser för fordon. Beskrivningar av dessa överenskommelser samlas i cirka 140 ECE-reglementen. EU-direktiv och svenska författningar hänvisar ofta till ECE-reglementen.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsens uppgifter rör trafiksäkerhet för vägtrafik, flyg, sjöfart och spårbunden trafik. Transportstyrelsen utformar regler och kontrollerar genom tillsyn hur de efterlevs, ger tillstånd (körkort och certifikat), registrerar ägarbyten av fordon, sköter trängsel- och fordonsskatt. Från den 2010-01-01 överfördes länsstyrelsernas hantering av körkortsärenden till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen bildades 2009-01-01 genom en sammanslagning av Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket samt Vägtrafikinspektionen och delar av Vägverket.

Trafikverket

Trafikverket (tidigare Vägverket, Banverket m fl) ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar även för förarprovsverksamheten. Trafikverket startade sin verksamhet 2010-04-01 och tog då över bl a Vägverkets ansvarsområde.

SFS – Svensk författningssamling

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Författningen får då ett unikt SFS-nummer, som består av årtalet för utfärdandet samt ett löpnummer. Exempelvis var Körkortslagen (1998:488) den fyrahundraåttioåttonde författningen som publicerades i Svensk författningssamling under år 1998.

Lag- och förordningsändringar får också egna SFS-nummer, eftersom ändringen i sig är en författning. Den redan existerande lagen eller förordningen behåller sitt ursprungliga SFS-nummer även efter ändringen.

Statliga myndigheter som till exempel Transportstyrelsen har sina egna författningssamlingar. De har liksom i SFS ett unikt nummer med årtal och löpnummer. Ex "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade" finns i Transportstyrelsens författningssamling och har nummer "TSFS 2009:73".