Medlemsnämnd

Medlemsnämnden består av följande förtroendevalda personer;

Larz Glemfors, ledamot, Nybro
Petra Verdin-Wiking, ledamot, Kungsbacka
Linus Sundberg, ledamot, Motala

 

Beskrivning av hur medlemsnämnden utses

1§. Medlemsnämnden utses av fullmäktige. Ledamöter väljs på mandattider á tre år.

. Medlemsnämnden består av tre, av fullmäktige valda, medlemmar. Vid behov, stöttas medlemsnämnden av en oberoende jurist.

3§. Medlemsnämnden är beslutsmässig då minst två ledamöter är närvarande. 

4§. Medlemsnämnden sammanträder minst en gång per månad. 

. I händelse av förfall av ledamot-/er under mandatperiod, utses tillfällig ersättare av förbundsstyrelsen tills nästkommande fullmäktigemöte kan utse ersättare. 

Reglemente för STR:s medlemsnämnds arbetsuppgifter

1§. Ansökan om medlemskap ställs till förbundets medlemsnämnd på särskilt formulär. Här anmäler sökande även vald regiontillhörighet och medlemsnivå.                                           

2§. Förbundets medlemsnämnd beslutar om att anta nya medlemmar.

. Före beslut om att bevilja medlemskap, och nivå för medlemskapet, skall medlemsnämnden erhållit ett yttrande från regionrådet i vald region, avseende medlemskapet.

. Till ansökan för företagsmedlem skall den sökande anmäla en namngiven representant som  företräder företaget inom förbundet. De företagsmedlemmar som driver flera utbildningsenheter skall anmäla varje enhet till förbundet.

. Medlemsnämnden beslutar om villkor för medlemskapets upphörande.

6§. Medlemsnämnden behandlar och beslutar i ärenden som avser undantag från beräkningar av beslutade årsavgifter.

7§. Medlemsnämnden hanterar anmälningar om utträde.

. Medlemsnämnden sammanställer uteslutningsärende och bifogar berört regionråds yttrande samt den berörda medlemmens yttrande till ärendet för behandling och beslut av fullmäktige.

. Medlemsnämndens beslut kan skriftligen överklagas till förbundsstyrelsen.