2021-04-28 Statistik/Rapporter Miljö

STR i topp med stor minskning av utsläpp

Med hjälp av verktyget CERO arbetar STR för att minska utsläpp från arbetspendling och tjänsteresor. Årets CERO-rapport, som är den femte årliga analysen, visar att STR har gjort ett mycket bra resultat. Sammantaget är STR bland de fem bästa av drygt 100 företag och organisationer och redovisar lägst utsläpp per capita.

Genom samarbete, kunskap och engagemang arbetar STR proaktivt med vårt hållbarhetsarbete. I årets CERO-rapport framkommer att pendling och tjänsteresor har minskat med 57 % för anställda, med 30 % för förtroendevalda samt med 13 % för konsulter och kursledare. Sammantaget ger det en minskning av koldioxidutsläppen med 56 %.

- Att STR har ledarrollen när det gäller utsläpp per capita och bland de fem bästa företagen och organisationerna när det kommer till minskning av resandet är ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete ger effekt och att vi tillsammans gör skillnad, säger Pia Söderlund, verksamhetsansvarig bil, STR Service.

Det har skett en avsevärd ökning av digitala möten och hemarbete har ökat med 30 %. Att den rådande pandemin spelar roll går inte att bortse ifrån, då en stor del av personalen på STR Service har arbetat hemifrån i stor utsträckning sedan våren 2020. Dessa förändringar i arbetssätt har en klart positiv inverkan på miljön och kommer troligtvis bestå, om än i mindre grad, även efter pandemin.

Markus Robért, docent på KTH och vd för CERO Sweden AB, gratulerar STR till det fina resultatet. Han har stöttat vid utarbetandet av handlingsplaner och sett den positiva utvecklingskurvan sedan starten. Han säger: 

Användandet av verktyget och uppföljningsresultaten talar sitt tydliga språk och visar på att STR på ett föredömligt sätt har förvaltat analysunderlaget.  


Markus Robért hoppas nu att fler företag och organisationer tar rygg på STR för arbetet med att minska utsläppen i samband med arbetspendling och tjänsteresor.

- Med hjälp av CERO kommer vi även fortsättningsvis arbeta målinriktat för minskade utsläpp. Naturligtvis är det en fjäder i hatten att vara i ledning, men det viktiga är ju att så många som möjligt gör beteendeförändringar som ger minskade utsläpp, avslutar Pia Söderlund.

Sammanfattning av CERO-rapporten 2021

Denna femte årliga CERO-analys av STR’s resor genomfördes i februari 2021 under Coronapandemin vilket skapar intressanta jämförelser mot tidigare års mätningar. I en årlig utsläppsjämförelse ”CERO-benchmark” positionerar sig STR bland de fem organisationer med lägst totala utsläpp av samtliga drygt 100-talet företag och organisationer som genomfört analysen. Detta parallellt med avsevärda ekonomiska effektiviseringar både för medarbetarna och arbetsgivaren.

Jämförelser mot senast genomförd CERO-analys 2020 visar förändringar avseende såväl medarbetarnas dagliga resmönster som tillämpning och kunskapsnivå avseende digitala mötesrutiner. Dessa nya res- och mötesbeteenden kan förhoppningsvis tas tillvara av STR framgent, i syfte att effektivisera resor och möten även på sikt, och därigenom skapa bättre förutsättningar att nå ställda klimatmål, minskade reskostnader, samt minskad stress och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Andelen medarbetare som arbetar hemifrån har nästan ökat med 30 % under tiden för denna undersökning, och användningen av digitala möten har ökat avsevärt.

Markus Robért, docent på KTH och vd för CERO Sweden AB

Läs hela rapporten >>